agri in motion logo

Agri In Motion On Agri Xtra @ Nampo Virtual

Grain SA is proud to introduce the first series of Agri in Motion panel discussions, taking place at the inaugural NAMPO Virtual from 9 – 12 September 2020. Join the daily discussions with distinguished guests and experts in their respective fields as we unpack the agriculture value chain, technologies and science to make the industry more sustainable into the future.

 

Session 1: Wednesday 9 September 10:30

The Grain Research Programme

The Grain Research Program (GRP) is a newly established programme that was developed by a team of multidisciplinary grain researchers from different institutes and programmes at FABI and elsewhere in South Africa. The GRP was formed to engage directly with grain stakeholders to initiate research that will support this sector by identifying future challenges to the industry and exploring solutions to these challenges. To its stakeholders in agriculture, the GRP also provides extension and disease/pest diagnostic services. In other words, the vision of the GRP is to contribute to South Africa’s food security and bioeconomy by conducting basic and solution-oriented research, which in turn forms a base for further innovation in the South African agricultural sector.

 

Session 2: Wednesday 9 September 12:45

Profitability with exposure to the international market

Commodity prices are linked to international supply and demand, and a producer’s only influence on his own profitability is through improved efficiency. We will investigate how producers can produce more with fewer inputs and expenses, to remain internationally competitive and profitable. Several institutions are busy with trials and research in various production regions to advise producers in this regard.

 

Session 3: Thursday 10 September 12:45

Why a Breeding and Technology levy on seed?

A big part of a grain producer’s yield potential lies in the seed that he plants. It is in his interest to invest in the best possible genetics that seed development can offer. Seed companies for soybeans, wheat, barley, and other grains are ready to introduce new cultivars to the local market, but it must be worth the trouble to register these varieties here. We are going to discuss technology tariffs and what it can put back into the producer’s pocket at the end of the day.

 

Session 4: Friday 11 September 09:45

Did Covid-19 speed up the adoption of new technologies?

Many businesses were caught off-guard by the sudden changes that the Covid-19 pandemic forced upon the world, though agriculture seems largely unscathed. Supporting industries had to make adjustments to stay relevant, and in many cases these changes were part of long-term planning but pushed forward by Covid-19. We talk to renowned agricultural suppliers about their experience during this so-called “new normal” and the way forward.

 

Session 5: Friday 11 September 12:45

Biosecurity throughout the agriculture value chain

Modern agriculture is dependent on chemicals, whether it is fungicides or herbicides in the field or pesticides and antibiotics in animal production systems. The responsible use of these chemicals is paramount for the safety of producers and their workers, but also for the consumer. In this discussion we will unpack the various biosecurity measures in place throughout the agricultural value chain, why it is important and how shortcomings can be addressed.

agri in motion logo

Agri In Motion op Agri Xtra @ Nampo Virtueel

Graan SA is trots om die eerste reeks van die Agri in Motion-paneelgesprekke bekend te stel tydens die eerste NAMPO Virtueel van 9 – 12 September 2020. Sluit aan by die daaglikse gesprekke met gesiene gaste en kenners in hul onderskeie velde, waartydens ons die vergrootglas gaan rig op die landbouwaardeketting, tegnologie en wetenskap wat dié bedryf meer volhoubaar vir die toekoms gaan maak.

 

Sessie 1: Woensdag 9 September, 10:30

Die Graan Navorsingsprogram

Die Graan Navorsingsprogram (GNP) is ‘n nuwe inisiatief wat ontwikkel is deur ‘n span navorsers van verskillende agtergronde uit verskillende velde en programme by FABI en elders in Suid-Afrika. Die GNP is geskep om direk met rolspelers in die graanbedryf te skakel om navorsing te inisieer, wat die bedryf sal ondersteun deur toekomstige uitdagings te identifiseer, en moontlike oplossings daarvoor te ondersoek. Aan belanghebbendes in die landboubedryf bied die GNP ook voorligtingsdienste en die diagnose van siektes en peste. Die visie van die GNP is om ‘n bydra tot Suid-Afrika se voedselsekerheid en bio-ekonomie te lewer deur basiese en oplossinggedrewe navorsing, wat die basis vorm vir verdere innovering in die Suid-Afrikaanse landbousektor.

Fasiliteerder: Dr Miekie Human

 

Sessie 2: Woensdag 9 September 12:45

Winsgewendheid teenoor hoogste opbrengs - met blootstelling aan internasionale markte

Kommoditeitspryse is gekoppel aan internasionale vraag-en-aanbod, en al waar produsente ‘n invloed op hul eie winsmarges het, is deur groter doeltreffendheid. Ons gaan ondersoek instel na hoe produsente meer kan produseer, met minder insette en uitgawes, om internasionaal mededingend én winsgewend te kan wees. Verskeie instansies is besig met proewe en navorsing in verskillende produksiegebiede juis om produsente te kan bedien met raad.

Fasiliteerder: Theo Vorster

 

Sessie 3: Donderdag 10 September 12:45

Hoekom ‘n Teling en Tegnologie heffing op saad?

‘n Reuse deel van ‘n graanboer se opbrengspotensiaal lê opgesluit in die saad wat hy plant. Dit is tot die produsent se voordeel om te belê in die beste moontlike genetika en tegnologie wat saadontwikkeling kan bied. Saadmaatskappye vir gewasse soos sojabone, koring en gars het voorheen gehuiwer om nuwe kultivars en tegnologie aan die mark bekend te stel, omdat hulle as gevolg van die terughouding van saad nie ‘n rendiment op hul belegging gekry het nie. Ons gaan gesels oor die telling- en tegnologieheffings en wat dit op die ou einde in produsente se sakke kan terugsit.

Fasiliteerder: Prof. Ferdi Meyer

 

Sessie 4: Vrydag 11 September 09:45

Het Covid-19 die aanvaarding van nuwe tegnoligië versnel?

Baie ondernemings is vroeër vanjaar onkant betrap deur die skielike veranderinge wat die Covid-19 pandemie op die wêreld afgedwing het. Gelukkig het landbou relatief ongeskonde daarvan afgekom. Ondersteuningsbedrywe moes egter aanpassings maak om relevant te bly, en in baie gevalle was die veranderinge reeds deel van langtermyn beplanning, maar Covid-19 het die implementering daarvan versnel. Ons gesels met gesiene landbouverskaffers oor hulle ervaring tydens die “nuwe normaal” en die pad vorentoe.

Fasiliteerder: Theo Vorster

 

Sessie 5: Vrydag 11 September 12:45

Biosekuriteit regdeur die landbouwaardeketting

Moderne landbou is afhanklik van chemikalië, of dit nou swamdoders of onkruiddoders in die lande is, of insekdoders en antibiotika in veeproduksiestelsels. Die verantwoordelike gebruik van die chemikalië is noodsaaklik vir die veiligheid van produsente en hul werkers, maar ook vir die verbruiker. In die gesprek gaan ons fokus op die verskeie biosekuriteitsmaatreëls wat regdeur die landbouwaardeketting in plek is, waarom dit so belangrik is en hoe tekortkominge aangevul kan word.

Fasiliteerder: Chris Burgess